Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Cập nhật Topic: Mở rộng kiến thức về Struts 2 Framework – sử dụng annotation, xây dựng ứng dụng tương tự như ứng dụng đầu tiên áp dụng các kiến thức về Struts 2 Framework sử dụng annotations

- Thực hiện toàn bộ chức năng thao tác trên DB - CRUD với login, search, delete, update và insert
- Sử dụng annotation kết hợp với cấu hình struts.xml
- Thực hiện mapping action với Action class theo 02 cách
   + Mapping implicit với tên action luôn luôn viết thường và tên class mapping là ký tự đầu viết hoa và đến Action viết hoa (vd: action deleterecord mapping với action class DeleterecordAction)
   + Maping explicit tên action với class action tùy ý đặt tên thông qua @Action trên tầm vực class và @Action trên tầm vực method (áp dụng với chức năng update và tạo mới account)
- Thực hiện validation dữ liệu sử dụng annotation trên các hàm set trong action class
- Thực hiện mapping message thông báo lỗi động thông qua file properties và key trong lúc cấu hình sử dụng annotation
- Thực hiện xử lý lỗi do phương thức execute ném ra khi đang thực thi (cụ thể đây là lỗi khóa chính trùng với SQLException) sử dụng @Action kết hợp với @ExceptionMapping trên tầm vực method

Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét