Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

Capstone: Hospital Training Management System (Hệ thống quản lý đào tạo cho bệnh viện)

 Viên Quốc Bình, Vũ Anh Thuyên, Châu Tấn Tài, Phạm Hồ Minh Huy

Tháng 12/2023

- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ CTCP Phát triển giải pháp doanh nghiệp REVA với mục tiêu phục vụ dào tạo nội bộ cho một bệnh viện cụ thể. Việc đào tạo nội bộ cho một bệnh viên bao gồm các công việc đào tạo cho toàn bộ nhân viên văn phòng (back-office) và các bác sĩ, điều dưỡng và các nhân viên kỹ thuật trong bệnh viện đấy. Bên cạnh đó, việc đào tạo nội bộ của bệnh viện dành cho nhóm chuyên môn không chỉ triển khai tại bệnh viện đó mà có thể triển khai ở các bệnh viện vệ tinh, bệnh viện tuyến dưới, các cơ sở hệ thống y tế phường xã và các đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ về chăm sóc y tế. Hệ thống thực hiện theo nhu cầu của bệnh viện cần quản lý tin học hóa toàn bộ qui trình đào tạo nội bộ. Giai đoạn triển khai của dự án này, qui chủ đầu tư chỉ yêu cầu việc triển khai qui trình đào tạo dựa trên các nội dung đào tạo đã có sẵn cùng với đội ngũ thực hiện đào tạo đã có sẵn dữ liệu để đưa vào hệ thống.  Qui trình xác định bằng các lên các lớp học dựa trên các nội dung chương trình có sẵn kết hợp với danh sách của các nhân viên hay nhóm chuyên môn cùng đào tạo. Hệ thống đòi hỏi cần phải hỗ trợ người được đào tạo nắm rõ nội dung và các bước trong quá trình đào tạo để thực hiện để hệ thống ghi nhận. Hệ thống sẽ kết xuất các kết quả học tập cùng với các chứng chỉ theo nhóm môn tùy theo người quản lý đào tạo cùng thông tin chương trình đào tạo được đưa vào cùng các cấu hình ràng buộc trong hệ thống.

Qui trình chính yếu của hệ thống được yêu cầu dựa trên đặc tả của bệnh viện thông qua chủ dự án cùng với nội dung tư vấn thiết kế của nhóm phát triển phần mềm kết hợp theo định hướng đã được đưa ra như sau

-        Các syllabus được đưa vào trong hệ thống

-        Căn cứ vào nhu cầu tạo các khóa học đào tạo nội bộ,

o   Người nhân viên quản lý đào tạo nội bộ thực hiện tạo các lớp học (chương trình đào tạo, thời gian bắt đầu, các mốc thời gian từ lúc lên kế hoạch đến khi đăng ký, phê duyệt, bắt đầu học, thời gian kết thúc, người hướng dẫn …)

o   Add danh sách các học viên được yêu cầu học tập (các học viên trong danh sách này là học viên bắt buộc phải tham gia) và mở thêm việc đăng ký cho các học viên bổ sung để đảm bảo lớp học đầy đủ về số lượng

o   Người quản lý đào tạo sẽ thực hiện phê duyệt để lớp học được public và cho phép đăng ký

o   Các nhân viên trong hệ thống khi có account sẽ đăng nhập vào trong hệ thống và đăng ký học (thời gian hủy tham gia phải trước thời gian bắt đầu và trong khoảng thời gian được thiết lập trong cấu hình)

o   Đến giai đoạn xác dịnh về qui định, người quản lý đào tạo thực hiện phê duyệt để lớp học được triển khai

o   Trong quá trình này, hệ thống sẽ kiểm tra syllabus và check nội dung trang nội dung của người hướng dẫn

§  Nếu trang nội dung của người hướng dẫn chưa có, hệ thống phát sinh trang hướng dẫn dựa trên syllabus để tạo nội dung outline

§  Nếu trang hướng dẫn đã có, hệ thống add đường dẫn trang này vào lớp được mở

o   Hệ thống thông tin đến người hướng dẫn để cập nhật nội dung và chuẩn bị đầy đủ các bước trước khi khóa học bắt đầu

§  Người hướng dẫn bổ sung câu hỏi, ngân hàng đề

§  Tạo thêm các nội dung, tài nguyên, …

§  Tạo các bài kiểm tra, bài làm, ….

o   Khi khóa học bắt đầu, học viên có thể truy cập tài nguyên, nắm được tiến trình và truy cập các tài nguyên

o   Hệ thống phát sinh TKB tương ứng để hỗ trợ việc điểm danh và có các notify trong các giai đoạn khác nhau để nhắc nhở học viên trong quá trình học tập

o   Người học viên thực hiện các bài kiểm tra, nộp bài

o   Người hướng dẫn chấm bài, đánh giá

o   Trong từng ngày học, hệ thống hỗ trợ việc điểm danh cho người hướng dẫn cùng hỗ trợ học viên trong việc xác nhận điểm danh

o   Khi khóa học hoàn tất, hệ thống sẽ cập nhật kết quả khóa học cùng kết quả dựa trên việc học và kết quả đánh giá

-        Người quản lý đào tạo có thể xác định các nhóm khóa học để tạo thành các chứng chỉ nội bộ cho học viên

o   Khi các khóa học của học viên đạt yêu cầu và nằm trong nhóm đạt chứng chỉ thì hệ thống sẽ tự động thông báo

o   Có thể điều chỉnh các ràng buộc để áp dụng trên các khóa học

Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ quản lý và giám sát các lớp học trong suốt quá trình.

Hệ thống hỗ trợ việc đưa thông tin các chương trình học và học viên vào trong hệ thống cùng các báo cáo thông kê liên quan đến việc đào tạo nội bộ

- Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau

 + Ứng dụng web hỗ trợ trong việc quản lý của người nhân viên đào tạo, quản lý đào tạo theo qui trình đã nêu trên

 + Ứng dụng web hỗ trợ học viên tham gia và tracking quá trình học tập cùng với việc thực hiện nộp bài, học tập và xem kết quả

 + Ứng dụng web cho người quản lý nắm thông tin triển khai và diễn tiến đang diễn ra trong hệ thống

 + API chạy nền hỗ trợ tự động hóa một số hoạt động theo cấu hình một cách tự động từ việc notify đến cập nhật trạng thái trong qui trình.

+ …

- Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, đề xuất ý tưởng thiết kế và giải pháp cho phần mềm và triển khai thực tế. Từ đây, hế thống được triển khai thử nghiệm dần dần và đánh giá rút kinh nghiệm để cải tiến …

- Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người vận hành

Nội dung chi tiết xem tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét