Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2022

Capstone: Whole Products Sale System (Mua chung)

 Nguyễn Quang Vinh, Đào Hữu Nghĩa, Nguyễn Phúc Đạt, Bùi Nguyễn Hoàng Long

Tháng 08/2022


Ứng dụng được phát triển dựa nội dung yêu cầu của công ty Pika Tech. Với yêu cầu xây dựng một hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh mua bán lĩnh vực Beverage và Food mua bán với khối lượng lớn với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc giám sát các campaign trong quá trình diễn ra, thực hiện điều phối và rút kinh nghiệm trong các campaign khác. Ngoài ra, các doanh nghiệp được hỗ trợ trong việc chỉ quản lý danh mục hàng hóa – không cần quản lý số lượng, kết hợp với việc quản lý các đơn hàng trong một chiến dịch từ lúc đặt đến khi giao hàng. Bên cạnh đó, người khách hàng tham gia trong hệ thống mua chung này có được ưu thế trong việc hoàn tiền so với so tiền đặt hàng ban đầu nếu số lượng người mua đạt được các mốc trong campaign đã được xác định bởi các doanh nghiệp bán hàng.

Qui trình chính của việc tác tương giữa người chủ doanh nghiệp, campaign và các người mua hàng như sau như sau

  + Chủ doanh nghiệp (saler) sẽ thiết lập các campaign từ danh mục hàng hóa của họ cùng với việc thiết lập các mốc giá khi số lượng mua đạt yêu cầu về người mua

  + Hệ thống tự động thực hiện kiểm tra các ràng buộc mốc giá theo cấu hình của người quản lý hệ thống.

  + Khi một campaign được kích hoạt, người sử dụng có thể tìm kiếm sản phẩm, đặt mua hàng và theo dõi các đơn hàng của họ

  + Hệ thống tư động xác định việc kết thúc campaign theo deadline hay số lượng sản phẩm mua đạt số lượng qui định trong campaign

  + Hệ thống tự động thông báo đến khách hàng về việc khách hàng được hoàn tiền tùy theo số lượng người mua sản phẩm đó tăng lên

  + Hệ thống tư động thông báo tình trạng các campaign đến saler để họ có cách thức điều phối phù hợp (như là chưa ai mua sau một khoảng thời gian, số lượng người mua quá nhiều – nhanh, …)

  + Hệ thống hỗ trợ saler trong việc quản lý đơn hàng sau khi campaign kết thúc (chuyển đổi và cập nhật trạng thái ở từng thời điểm để khách hàng có thể biết được tình trạng đơn hàng cho đến khi đơn hàng được giao)

  + Khách hàng có thể xem thông tin và giám sát thông tin đơn hàng, thực hiện các feedback sau khi nhận hàng

  + …

- Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau

 + Ứng dụng web hỗ trợ thao tác của người dùng trong việc đăng ký doanh nghiệp, khách hàng.

 + Ứng dụng web hỗ trợ việc chấp nhận saler sau khi xác thực vật lý.

 + Ứng dụng web hỗ trợ admin tạo cấu hình phục vụ cho các hoạt động trong hệ thống

 + Ứng dụng web hỗ trợ saler quản lý danh mục sản phẩm

 + Ứng dụng web hỗ trợ saler quản lý các campaign

 + Ứng dụng web hỗ trợ người quản lý hệ thống giám sát và quan sát các thống kê liên quan đến hệ thống

 + Ứng dụng web hổ trợ saler thiết lập các cấu hình liên quan đến cửa hàng, campaign, sản phẩm của họ

 + Ứng dụng web hỗ trợ saler về các thống kê liên quan đến cửa hàng, campaign của họ

 + Ứng dụng web hỗ trợ người mua hàng đặt hàng và quản lý các hóa đơn của họ

 + Ứng dụng mobile hỗ trợ người mua hàng đặt hàng và quản lý các hóa đơn của họ

 + Ứng dụng mobile hỗ trợ người saler quản lý campaign, sản phẩm của họ

 + Hệ thống hỗ trợ các notify tùy thuộc theo các công việc có liên quan đến các vai trò sử dụng trong hệ thống

 + …

- Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, đề xuất ý tưởng thiết kế và giải pháp cho phần mềm và triển khai thực tế. Từ đây, hế thống được triển khai thử nghiệm dần dần và đánh giá rút kinh nghiệm để cải tiến …

- Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người vận hành

Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét