Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2022

Capstone: JobFair online management (Hệ thống tổ chức job fair online)

 Trương Trần Tiến, Phạm Cao Sơn, Bùi Minh Khôi

Tháng 08/2022


- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung tư vấn thiết kế và được công ty cổ phần MD Online phê duyệt giải pháp và áp dụng triển khai tại công ty. Định hướng của hệ thống là áp dụng metaverse trong việc hỗ trợ tuyển dụng từ xa đối với các chuyên viên, ứng viên không làm việc tại vị trí hay khu vực công ty tuyển dụng nhưng đảm bảo có các trải nghiệm thực môi trường của công ty tại thời điểm tiếp xúc, nộp đơn và thực hiện các công việc trong qui trình tuyển dụng. Một ngày hội việc làm chỉ được tổ chức dựa trên kế hoạch tuyển dụng của các phòng ban trong chính công ty để thực hiện trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian cho ứng viên trong qui trình từ tìm hiểu, đánh giá, phỏng vấn đến việc hỗ trợ tạo ra các cv cho ứng viên có thể tái sử dụng. Bên cạnh đó, định hướng của hệ thống cũng hướng tới với tăng lợi ích về không gian trong việc ứng viên không cần ở trong khu vực hay địa điểm của công ty (có thể ở nước ngoài, các vùng miền khác mong muốn nộp đơn xin việc tại công ty, hay công ty mong muốn tuyển dụng các expert làm việc từ xa hay thời vụ theo dự án, …)  Trong dự án này, việc làm giảm đi thời gian trong quá trình phỏng vấn và không gian đảm bảo sự trải nghiệm một cách tổng quan được yêu cầu à Metaverse được định hướng sử dụng kết hợp với cách thức hỗ trợ tổ chức cho các hosting các ngày tuyển dụng của họ trên hệ thống được xác định để phát triển

Bên cạnh đó, hệ thống được xây dựng dựa trên qui trình tư vấn kết hợp yêu cầu từ người sử dụng thực hiện thực hiện quản lý các ngày hội việc làm từ một công ty cụ thể thông qua qui trình khởi tạo, tổ chức và vận hành job fair có kết hợp metaverse. Hơn thế nữa, hệ thống phải hỗ trợ môi trường tương tác giữa người tuyển dụng và các ứng viên, ghi nhận việc làm việc và giao tiếp với ứng viên thông qua cv, bài kiểm tra và ghi nhận kết quả phỏng vấn. Hệ thống hosting service cho các công ty tham gia với các kế hoạch và nhân lực sẵn có được đưa vào theo định dạng format mà không cần quan tâm đến việc quản lý nhân sự của công ty sử dụng. Hệ thống xác định chi phí chi trả của công ty sử dụng thông qua license với một policy. Hệ thống thu thập thông tin để hỗ trợ tổng hợp các thông tin về job fair từ khi bắt đầu đến kết thúc để tạo cái nhìn hỗ trợ công ty rút kinh nghiệm hay đánh giá quá trình triển khai job fair khác tùy theo khả năng của người quản lý. Qui trình chính của các công ty trong việc xây dựng và quản lý job fair như sau

  + Quản lý công ty sẽ thiết lập một jobfair, upload hay sử dụng map 3D mặc định thể hiện môi trường của công ty và đưa danh sách nhân lực với các vai trò trong từng booth (Tương ứng với Department hay partner của công ty).

  + Quản lý công ty sẽ thiết lập thời gian từ chuẩn bị tổ chức, thời gian diễn ra, thiết kế landing page và các thông tin liên quan khác. Các thông tin này sẽ được chuyển đến các đối tượng tham gia job fair có liên quan.

  + Người quản lý booth (supervisor) sẽ thực hiện phân công công việc, thiết kế booth, đưa nội dung về vị trí tuyển dụng theo deadline đã được đưa ra

  + Người phỏng vấn (interview), trực nhật (staff, employee) sẽ thực hiện công việc theo schedule được phân công

  + Ứng viên (attendance) tham gia vào hệ thống có thể tham quan trực tiếp trên môi trường 3D, thấy được thông tin cơ bản của các booth, tham gia trực tiếp các booth để tương tác, tìm kiếm thông tin, xây dựng CV cho riêng họ, …

  + Ứng viên có thể nộp cv của họ vào trong các booth để tham gia thông qua các bài kiểm tra để được chuyển đến qui trình duyệt hồ sơ nếu đạt yêu cầu

  + Hệ thống hỗ trợ đánh giá sự phù hợp của CV và thông tin đến ứng viên đồng thời cũng tạo ra thông tin đánh giá tương đồng các tiêu chí hỗ trợ interview trong việc lựa chọn hồ sơ để approved

  + Người interview sẽ thực hiện approved các hồ sơ

  + Hệ thống tự động lên schedule và thông báo đến các ứng viên

  + Hệ thống hỗ trợ không gian và công cụ để interview xác định các attendance theo lịch và phỏng vấn, ghi nhận thông tin về phỏng vấn làm tiền đề cung cấp thông tin cho người tuyển dụng hay nhân sự khi xử lý hồ sơ.

  + Hệ thống hỗ trợ kết thúc khi job fair đến deadline

  + …

- Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau

 + Ứng dụng web hỗ trợ thao tác của người dùng trong việc đăng ký công ty, attendances.

 + Ứng dụng web hỗ trợ xây dựng job fair theo qui trình và vận hành theo qui trình đã nêu trên.

 + Ứng dụng web hỗ trợ tạo các báo cáo tổng kết liên quan đến từng job fair, đến quản lý job fair của từng công ty, đến quản lý job fair của cả hệ thống

 + Ứng dụng web cung cấp việc quản lý license và policy đối với công ty sử dụng hệ thống

 + Ứng dụng web hỗ trợ môi trường không gian 3D cho việc quan sát thực tế công ty, các department

 + Ứng dụng web hỗ trợ người attendance giao tiếp với các department, tăng cường tính trải nghiệm khi làm bài kiểm tra và phỏng vấn

 + Ứng dụng web hổ trợ quản lý và nhìn thấy các công việc của từng vai trò user tham dự vào job fair

 + Ứng dụng web hỗ trợ các thành phần khác trong việc hộ trợ và quản lý hệ thống

 + Hệ thống hỗ trợ các notify tùy thuộc theo các công việc có liên quan đến các vai trò sử dụng trong hệ thống

 + …

- Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, đề xuất ý tưởng thiết kế và giải pháp cho phần mềm và triển khai thực tế. Từ đây, hế thống được triển khai thử nghiệm dần dần và đánh giá rút kinh nghiệm để cải tiến …

- Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người vận hành

- Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web kết hợp 3D, Metaverse để tăng sự tương tác và trải nghiệm của người dùng

Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét