Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021

Topic: Build Extracurricular Activity Management System for University (Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động phong trào cho trường đại học)

Phạm Đức Bình, Trần Minh Chiến, Phan Hoàng Minh Luân - Tháng 12/2020

Đồng hướng dẫn với Nguyễn Lê Nhật Trường

Qui trình được xây dựng và thiết kế ứng dụng cho phòng CTSV – Trường đại học FPT – phân hiệu HCM

                        tả: Ứng dụng được phát triển căn cứ trên các hoạt động quản lý phong trào và chấm điểm tham dự của các trường đại học hay các câu lạc bộ được tổ chức trong trường đại học. Hệ thống cho phép người nhân viên của việc quản lý hoạt động phong trào tổ chức sự kiện, lên lịch cho việc đăng ký, xác nhận đối tượng đăng ký, hạn chế và lọc người tham dự, thông báo đến người tham dự, xác nhận người tham dự thông qua check-in, cho phép người tham gia sự kiện làm feedback, cho phép người tham gia sự kiện check-out nếu cần. Quá trình tham nhận được ghi nhận thống kê cũng như với feedback. Hệ thống cho phép người nhân viên phân công công việc với các cộng tác viên. Hệ thống cho phép đánh giá mức độ tham gia và ghi nhận sự tham gia của các cộng tác viên. Hệ thống cho phép đánh giá và ghi nhận điểm của người tham gia cùng cộng tác viên để từ đó cung cấp chứng chỉ cùng với ghi nhận thành quả của người đạt để đưa ra đánh giá GPA chung trong một chu ký. Các ứng dụng hỗ trợ giao tiếp được cung cấp trên nền tảng web có khả năng responsive với một số chức năng dành cho nhân viên, cộng tác viên và người đăng ký tham gia sự kiện.

Bên cạnh đó, hệ thống cho phép các sinh viên hay người sử dụng đề xuất sự kiện và được duyệt bởi các nhân viên theo qui trình và thực hiện. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Người dùng có thể tạo sự kiện; Nhân viên thực hiện duyệt sự kiện và public để người dùng đăng ký; Hệ thống cho phép người dụng đăng ký theo thời gian qui định, lọc và giới hạn người đăng ký; Người sử dụng sử dụng điện thoại để truy cập ứng dụng đăng ký và phát sinh QR code khi đến thời gian  tham gia và kết thúc sự kiện. Người sử dụng có thể dùng ứng dụng này để feedback; Nhân viên thực hiện phân công công việc cho các cộng tác viên trên sự kiện; Hệ thống thực hiện thống kê kết quả sau khi thực hiện; Nhân viên xác định khối lượng và tỷ lệ đóng góp của các công việc trong sự kiến; Hệ thống đánh giá và cho điểm của người tham dự và cộng tác viên; Nhân viên xác định cung cấp chứng chỉ và ghi nhận thành quả của cộng tác viên lẫn người tham gia; Người dùng trong hệ thống có thể xem quá trình tham gia hoạt động của họ cùng với kết quả theo từng thời điểm; Hệ thống giả định các thông tin của nhân viên và người tham gia từ hệ thống chuyển vào; Hệ thống có khả năng hoạt động checkin và feedback offline và đồng bộ dữ liệu sự kiện khi online và đúng qui trình; …. Xây dựng qui trình căn cứ nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ các sự kiện triển khai, phân tích dữ liệu lịch sử, dữ liệu thu thập (excel, dữ liệu cào, …) để đưa ra gợi ý phù hợp …Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, Web responsive, PWT, JWT cùng các api và services để cung cấp cho các thành phần consumer độc lập …


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét