Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Capstone: Flexibility Business Platform (Platform hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp phát triển ngành kinh doanh có định hướng)

Flexibility Business Platform (Platform hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp phát triển ngành kinh doanh có định hướng) 

Nguyễn Đình Trung, Lý Phước Sang, Nguyễn Thanh Phong - Tháng 08/2017

                        Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên việc xây dựng một platform/engine để có thể tập hợp các supplier kinh doanh các sản phẩm. Sau đó, xây dựng việc phân loại các thành phần kinh doanh, cung cấp API cho các broker để họ có thể xây dựng sản phẩm theo một nhóm ngành nghề để cung cấp cho người sử dụng. Thông qua API, hệ thống cho phép Broker đặt hàng đến các Supplier thông qua hệ thống. Các end user có thể chọn lựa các supplier thông qua GPS xác định tọa độ gần của hệ thống. Hệ thống cũng hỗ trợ việc xây dựng ghi nhận quá trình giao dịch của broker với các supplier và hệ thống là trung gian thông qua các chính sách đuợc qui định.
Hệ thống là nơi ghi nhận việc giao dịch và chuyển khoản giữa các supplier với hệ thống hay broker với hệ thống và ngược lại. Hệ thống tạo ra các notify giữa các thành phần có liên quan trong hệ thống. Hệ thống được xây dựng dựa trên giao dịch của hệ thống thông tin lẫn kết hợp qui trình trong xử lý.  Ứng dụng thực hiện các chức năng như Thu thập thông tin của supplier thông qua supplier hay staff; Cung cấp API cho các broker tùy theo nhóm dịch vụ yêu cầu, một broker chỉ kinh doanh một loại sản phẩm; Lưu trữ và ghi nhận giao dịch giữa các bên và hệ thống để thực hiện giao dịch trong thực tế; API cho phép người sử dụng có thể mua hàng trực tiếp thông qua các ứng dụng của broker; Hệ thống ghi nhận quá trình hoạt động vào log file; Ứng dụng cho supplier là application được xây dựng trên nền tảng Android của thiết bị di động; Cấu hình thời gian để hệ thống thực hiện các tác vụ chạy ngầm đề hỗ trợ hệ thống về việc ghi nhận log file, xác định vị trí gần của người dùng, gợi ý cho nguời dùng; Hệ thống hỗ trợ notification giữa các thành phần trong hệ thống; Hỗ trợ tạo các báo biểu về doanh thu; Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, Play Framework, ReAct Native kết hợp với điện thoại di động; Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng; Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, SOA, Android platform, và một số framework đã nêu trên; …

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét